وبلاگ فعالیتها و برنامه های رفاه تعاون ناحیه یک قزوین
شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1388
شماره تماس ستاد اسکان ناحیه یک

تلفن تماس با اداره   2222802-2229747-2222971-2222918

ردیف

نام پایگاه اسکان

نام سرایدار اسکان

نام مدیر اسکان

شماره تلفن تماس

1

مدرسه راهنمایی فرهنگ دوست

خانم صفاری قزوینی

خانم لشگری

02813353780

2

مدرسه راهنمای ثنا

آقای نایب اله صفری

خانم نیلی

02813354644

3

مدرسه راهنمایی نبی اکرم

آقای عباس زارعی

آقای محمد کاظم لشکری

02813323815

4

مدرسه ابتدایی کابل البرز

آقای محسن ملکی

آقای  اسحاق علی کارگر

02813774400

5

دبیرستان علامه جعفری

آقای مجید عبدی

آقای علی اوسط کریمی

02813783200